Taxatie

Om verschillende redenen kan het op een gegeven moment belangrijk zijn te beschikken over een realistisch waarde-oordeel van een onroerende zaak.
MakeLeij heeft de kennis en kunde om dat waarde-oordeel te kunnen geven middels het uitbrengen van een taxatie. Praktijkervaring en het gebruik van een database met gegevens als informatiebron ernaast, garanderen een goede en objectieve taxatie.
MakeLeij verricht taxaties ten behoeve van o.a.:
- hypotheken
- aankoop- en/of verkoopbeslissingen
- boedelscheiding
- bedrijfsbeeindiging of -overdracht
- fiscale doeleinden, zoals successie, WOZ en minnelijke waarderingen

Het werkgebied voor taxaties strekt zich uit binnen een straal van ongeveer 100 kilometer van Assen.
Wij verzorgen de opname van het object, de kadastrale-, milieu- en planologische informatie, de waardebepaling en de verslaglegging in tenminste twee rapporten met bijlagen. En dat meestal binnen enkele werkdagen.
In onze concurrerende tarieven zijn de te maken kadasterkosten inbegrepen. Maar gemeentelijke legeskosten voor bijvoorbeeld milieu- of bestemmingsplaninformatie, zijn niet inbegrepen. Deze kosten zullen alleen gemaakt worden indien dit noodzakelijk is voor de taxatie.
Ook taxaties van agrarische onroerende zaken, landgoederen en andere in het landelijk gebied liggende zaken kunnen door ons worden gedaan. Voor grote bedrijfsobjecten schakelen wij externe specialisten in vanwege de specifieke kennis die bij de taxaties van dergelijke objecten nodig is.